ساعت سفارش و تحویل قطعات از ساعت 9 الی 16 می باشد .

آدرس جهت سفارش قطعات : تهران – خیابان دماوند – نبش کوچه مسعود سعد –ساختمان زیگما - پ468- واحد 15 

شماره تماس جهت سفارش و پیگیری : 77403333 – 021 

مسئول فروش قطعات و خدمات پس از فروش : آقای مجدی  09361005235 - ( تماس تلفنی - واتساپ )

 

این طرح با هدف اصلی رضایت و امنیت خاطرهـر چه بیشتر مشتریان شبكه خدمات پس از فروش شرکت سیکلت سازان آسیا  از طریق ارائه وگارانتی قطعات توسط نمایندگیهــای مجاز در سراسر كشور اجرا می گردد.

طرح فوق با عنوان "پروژه گارانتی قطعات" در قالب قطعات گارانتی به منظور شناسائی مشكلات تولید و یا تغییر کیفیت قطعات و بازخرد این گزارشات و کمک در خرید با کیفیت قطعات و تولید استاندارد مد نظر گرفته شده است 

موارد تحت پوشش گارانتی: در دوره گارانتی کلیه قطعات موتور به استثنای قطعاتی که در بند 3 توضیح داده شده است، مشمول گارانتی بوده و مشتری می تواند در صورت بروز عیب با مراجعه به یکی از تعمیرگاه های مجاز از خدمات رایگان گارانتی بهره مند شود. رفع ایراد بنا به تشخیص کارشناس فنی تعمیرگاه مجاز و با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب انجام خواهد شد.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ دارای 12 ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ذﯾـﻞ  و 10 ﺳـﺎل  واراﻧﺘـﯽ  )ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌـﺎت و   ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از دوران ﮔﺎراﻧﺘﯽ( از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • رﻧﮓ ﺗﻨﻪ و ﺑﺎك دارای 3ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﻣﺎه
 •   ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه
 • ﻣﯿﺰان ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻗﻼم اﺳﺘﻬﻼﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ در ﺑﺪو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اوﻟﯿﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ   ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ   اﺷـﺎره  ﻧﺸـﺪه است  ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
 • ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻣﭗ، اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ راﻫﻨﻤﺎ، ﺑﻮق و ﺳﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ و ﮐﻼچ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﺎه
 • زﯾﻦ، ﻃﻮﻗﻪ، زﻧﺠﯿﺮ و ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎ (درﺻﻮرت ﭘﺲ زدن روﻏﻦ) ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 6 ﻣﺎه
 • اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ و ﻓﯿﻠﺘﺮ دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

بند 2- خساراتی که مشمول گارانتی نمی باشد:

 • خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از موتورسیکلت  همچون انجام حرکت های آکروباتیک، و مانورهای نمایشی؛
 • خرابی ناشی استفاده از موتورسیکلت های مخصوص سواری در شهر، در مسابقات رالی و سرعت؛
 • خرابی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله ، صاعقه و طوفان؛
 • خسارات ناشی از آتش سوزی و بلایای طبیعی، اغتشاش و شورش های اجتماعی و سیاسی؛
 • خرابی ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز انجام شده باشد؛
 • خرابی ناشی از عدم حرکت موتورسیکلت و توقف طولانی و عدم استفاده از آن؛
 • بروز ایراد ناشی از استفاده از روغن ، مایعات ، فیلترهای روغن و سوخت نامتناسب و یا غیر استاندارد.

بند3-  قطعاتی که مشمول گارانتی نمی باشند:

      قطعات مصرفی، قطعاتی که عمر آنها نسبت به سایر قطعات موتورسیکلت محدود تر بوده و به صورت عادی پس از گذشت مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مستهلک شده و بایستی تعویض شوند مانند:  شمع و فیلتر ها

      قطعات بدنه و برقی:

       چنانچه در دورۀ گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیر استاندارد یا متفرقه در تعمیرگاه های غیر مجاز اقدام گردد ؛ در صورتیکه همان قطعه و یا سایر قطعات مرتبط با آن قطعه معیوب شوند ، قطعه مذکور و سایر قطعات وابسته در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.

شرکت تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمت های تغییریافته با قطعات غیر استاندار ندارد.

      بند 4- شرایط ابطال گارانتی:

 • درصورت دستکاری کیلومتر و تغییر مقدار کارکرد و یا از کار انداختن کیلومتر توسط مشتری، گارانتی موتورسیکلت ابطال و مشخصات آن به کلیه تعمیرگاه های مجاز اعلام خواهد شد.
 • در صورت از کار افتادن خود به خودی کیلومتر چنانچه این قطعه بدون خواست یا  دخالت مشتری از کار افتاده باشد، مشتری می بایست سریعاً و در اولین فرصت ممکن برای رفع عیب آن به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نماید. در غیر این صورت گارانتی موتورسیکلت به صورت کامل ابطال می گردد.