گارانتي و خدمات پس از فروش:

تعريف گارانتي: شرکت سیکلت سازان آسیا با ارائه گارانتي (پشتیبانی از محصولات فروخته شده به مشتری)، ضمن جلب اطمينان مشتری؛ رفع کليه ايرادات ناشي از هرگونه خطا در مونتاژ موتورسيکلت و قطعات آن را مطابق با شرايط ذيل را در هر يک از تعمیرگاه های مجاز تحت پوشش خود بر عهده مي گيرد.

موارد تحت پوشش گارانتي: در دوره گارانتي کليه قطعات موتور به استثناي قطعاتي که در بند 3 توضيح داده شده است، مشمول گارانتي بوده و مشتري مي تواند در صورت بروز عيب با مراجعه به يکي از تعمیرگاه های مجاز از خدمات رايگان گارانتي بهره مند شود. رفع ايراد بنا به تشخيص کارشناس فني تعمیرگاه مجاز و با تعمير یا تعويض قطعه معيوب انجام خواهد شد.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ داراي 12 ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ذﯾـﻞ  و 10 ﺳـﺎل  واراﻧﺘـﯽ  )ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌـﺎت و   ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از دوران ﮔﺎراﻧﺘﯽ( از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • رﻧﮓ ﺗﻨﻪ و ﺑﺎك داراي 3ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﻣﺎه
 •   ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه
 • ﻣﯿﺰان ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻗﻼم اﺳﺘﻬﻼﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

نام قطعات 

زمان تضمین کارکرد

لنت

3 ماه 

باطری

6 ماه 

صفحه کلاچ

6 ماه 

تایر و تیوپ

 1. 12.ماه (معادل با ضمانت موتورسیکلت )

 

 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ در ﺑﺪو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اوﻟﯿﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ   ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ   اﺷـﺎره  ﻧﺸـﺪه است  ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
 • ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻣﭗ، اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ راﻫﻨﻤﺎ، ﺑﻮق و ﺳﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ و ﮐﻼچ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﺎه
 • زﯾﻦ، ﻃﻮﻗﻪ، زﻧﺠﯿﺮ و ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎ (درﺻﻮرت ﭘﺲ زدن روﻏﻦ) ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 6 ﻣﺎه
 • اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ و ﻓﯿﻠﺘﺮ داراي ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

بند 2- خساراتی که مشمول گارانتي نمي باشد:

 • خرابي ناشي از تصادفات و استفاده نامناسب از موتورسيکلت  همچون انجام حرکت هاي آکروباتيک، و مانورهاي نمايشي؛
 • خرابي ناشي استفاده از موتورسیکلت هاي مخصوص سواری در شهر، در مسابقات رالي و سرعت؛
 • خرابي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي همچون سيل، زلزله ، صاعقه و طوفان؛
 • خسارات ناشي از آتش سوزی و بلاياي طبيعي، اغتشاش و شورش هاي اجتماعي و سياسي؛
 • خرابي ناشي از تعميرات نامناسبي که توسط تعميرگاه هاي غير مجاز انجام شده باشد؛
 • خرابي ناشي از عدم حرکت موتورسیکلت و توقف طولاني و عدم استفاده از آن؛
 • بروز ايراد ناشي از استفاده از روغن ، مايعات ، فيلترهاي روغن و سوخت نامتناسب و يا غير استاندارد.

بند3-  قطعاتي که مشمول گارانتي نمي باشند:

      قطعات مصرفي، قطعاتي که عمر آنها نسبت به ساير قطعات موتورسيکلت محدود تر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود يا مقدار کارکرد خاصي مستهلک شده و بايستي تعويض شوند مانند:  شمع و فيلتر ها

      قطعات بدنه و برقي:

       چنانچه در دورۀ گارانتي نسبت به تعويض قطعات و جايگزيني آن با قطعات غير استاندارد يا متفرقه در تعميرگاه هاي غير مجاز اقدام گردد ؛ در صورتيکه همان قطعه و يا ساير قطعات مرتبط با آن قطعه معيوب شوند ، قطعه مذکور و ساير قطعات وابسته در آن مجموعه از پوشش گارانتي خارج خواهند شد.

شرکت تعهدي در قبال بروز اشکال در قسمت هاي تغييريافته با قطعات غير استاندار ندارد.

 بند 4- شرايط ابطال گارانتي:

 •  درصورت دستکاري کیلومتر و تغيير مقدار کارکرد و يا از کار انداختن کیلومتر توسط مشتري، گارانتي موتورسيکلت ابطال و مشخصات آن به کليه تعمیرگاه های مجاز اعلام خواهد شد.
 •  در صورت از کار افتادن خود به خودی کیلومتر چنانچه اين قطعه بدون خواست يا  دخالت مشتري از کار افتاده باشد، مشتري مي بايست سريعاً و در اولين فرصت ممکن براي رفع عيب آن به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمايد. در غير اين صورت گارانتي موتورسيکلت به صورت کامل ابطال مي گردد.
 •  به همراه کتابچه راهنما در هنگام خريد، برگه گارانتي رسمي به صورت جداگانه به خريدار تحويل داده مي شود.

دقت داشته باشيد که پس از خريد و پيش از اقدام به سواري، مراحل معاينه فني (PDI) بر روي موتورسيکلت شما مي بايست توسط نماينده فني مجاز سیکلت سازان آسیا انجام شده و گواهي مربوطه که نشان از سالم بودن تمامي قطعات آن مي باشد، به شما تحويل داده شود.

توجه: رفع ايراد موتورسيکلت و تعويض يا تعمير قطعات تحت عنوان خدمات گارانتي بنا به تشخيص کارشناس فني نماينده مجاز تعميرات صورت مي گيرد.

جهت استفاده از خدمات گارانتي با دفتر مرکزي خدمات پس از فروش با شماره تلفن ثابت : 77403333 

   و شماره همراه 09017249544 تماس حاصل نموده و يا آدرس موجود در سايت   ir  www. XIGMA .  مراجعه نماييد.

نشانی واحد خدمات پس از فروش، تعمیرگاه مرکزی و خدمات رسانی سیار سیکلت سازان آسیا

تهران – خیابان دماوند – 30متری آیت – نبش کوچه مسعود سعد – فروشگاه زیگما