مدارک مورد نیاز ثبت سند


1 - کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ( در مواردی نیاز به مهر برابر اصل می باشد )

2 - بیمه معتبر و فعال شخص ثالث موتور 

3 - احراز محل سکونت 

4 - برگه تسویه خلافی موتورسیکلت